Obalia, spol. s r.o. - Průmyslová 4673/1d, 796 01 Prostějov,     tel./fax: +420 582 378 036     e-mail: obalia@obalia.cz

„PRODEJ SÁČKŮ, TAŠEK A OBALŮ S POTISKEM I BEZ“

Prodej tašky z materiálů MIX, PE a MI v různých
velikostech i barvách s potiskem, ale i bez potisku.
Sáčky v jakémkoliv rozměru a provedení.
Rychlé dodací termíny.


Obchodní podmínky


Obchodní podmínky společnosti OBALIA s.r.o., IČO: 269 13 798, DIČ: CZ26913798, se sídlem Průmyslová 4673/1d, 796 01 Prostějov, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 44609 u Krajského soudu v Brně (dále jen „OBALIA s.r.o.“).

1. Úvodní ustanovení

Toto jsou závazné obchodní podmínky firmy OBALIA s.r.o. Tyto podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi firmou .... na straně dodavatele a zákazníkem. Tyto obchodní podmínky jsou návrhem na kupní smlouvu.

 

2. Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka služeb nebo zboží firmou OBALIA s.r.o.

 

3. Cena plnění

Prodejní ceny, které se uvádí jsou s DPH.  OBALIA s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení objednatelem na již potvrzených objednávkách není možná.

Kalkulace, která se vyhotoví je závazná v případě, že se dodají veškeré podkladové informace ke kalkulaci. Pokud dojde ke změně některých parametrů kalkulace, firma OBALIA s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen.

Grafická příprava a polmery určené k tisku jsou zákazníkovi účtovány , dle předem sjednané nabídky.Polymery určené k tisku firma OBALIA, s.r.o. uschovává , aby nedošlo k případnému poškození.

V rámci jednotlivých objednávek poskytuje prodávající množstevní slevy a přirážky k základní ceně. Slevy a přirážky jsou stanoveny v jednotlivých cenících nebo jsou upřesněny v nabídce a kupní smlouvě.

K ceně zboží nebo služeb jsou připočítány náklady na balení a dopravu zboží. Náklady na balení a dopravu jsou uvedeny v ceníku nebo v nabídce a kupní smlouvě.

 

4. Podmínky dodání

Dodací lhůta zboží je závislá na konkrétní objednávce, druhu zboží nebo charakteru poskytnutých služeb a je uvedena v kupní smlouvě. Termín dodání zboží je sjednán s obchodním zástupcem firmy OBALIA s.r.o. U objednávek, které není možné odeslat ve sjednaném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Termín dokončení objednávky je vyskladnění zboží v sídle firmy OBALIA s.r.o.  Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění převzít. Nedodržení termínu dodávky zboží, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požádat o bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí být písemnou formu – elektronická pošta – E-mail: obalia@obalia.cz

 

5. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a poskytnuté služby s tím související, včetně nákladů na balení, dopravu, DPH i případných přirážek.

Platba poštovní dobírkou se provádí v případě, že není mezi dodavatelem a objednatelem ujednána platba fakturou.

Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR a dodací adresou na území ČR.

Platba fakturou. Prodávajícímu vzniká právo na fakturaci dnem předání zboží zákazníkovi nebo prvnímu veřejnému dopravci.

Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu uhradit do konce její doby splatnosti.

Splatnost faktury je ode dne jejího vystavení do 14 dnů. Faktura je považována za uhrazenou dnem, kdy se celá fakturační částka připíše na účet prodávajícího.

Kupující se stává majitelem zboží až po zaplacení kupní ceny v plné výši.

 

6. Odstoupení od smlouvy

V případě, že OBALIA s.r.o. nedodrží dodací lhůtu, nebo náhradní dodací lhůtu, která je uvedena v odstavci 4. Termín dodání, má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy.

Pokud je kupující v prodlení s úhradou za dodané zboží více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, nebo dojde k porušení kupní smlouvy, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedodání zboží v nepředvídaných situacích. V takovém případě je prodávající povinen toto oznámit kupujícímu a má právo prodloužit dodací lhůtu nebo od obchodní smlouvy odstoupit bez odpovědnosti za škody, které vznikly kupujícímu nedodáním zboží.

 

7. Další ustanovení

Odpovědnost za vady jsou pro prodávajícího a kupujícího upraveny v Obchodním zákoníku § 422 Vady zboží.

Skryté vady musí být kupujícím oznámeny prodávajícímu bezprostředně po zjištění, nejpozději však do 24 měsíců od dodání zboží. Vady zjevné musí být oznámeny nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží. Pokud má zboží vadu, která byla způsobena vinou prodávajícího, má prodávající povinnost tuto vadu odstranit opravou, náhradním plněním, nebo jiným způsobem, který se dohodne s kupujícím. Odstranění vady musí být však nejpozději do 1 měsíce po přijetí reklamace. Nároky na náhradu následných a nepřímých škod jsou vyloučeny z odpovědnosti za vady.

V okamžiku, kdy zboží převezme kupující nebo veřejný dopravce přechází riziko ztráty, poškození nebo zničení zboží z prodávajícího na kupujícího. Škoda, která vznikne později nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit smluvenou cenu prodávajícímu.

Prodávající neručí za právní vady zboží. Za veškeré závazky a práva, které vyplývají z užívání zadaných předloh, ručí zadavatel.

 

8. Zpracování osobních údajů

  • Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.
  • Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího [ZDE DOPLNIT ODKAZ ČI PROKLIK NA ZÁSADY, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.
  • V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

  • Sledujte Obalia na: