Obchodní podmínky

1.Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi ‘‘Prodávajícím‘‘ Obalia, s.r.o., se sídlem Průmyslová 4673/1d, 796 01 Prostějov zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44609, IČ: 26913798, DIČ: CZ26913798 "Kupující" je subjekt, který s ‘‘Prodávajícím‘‘ navázal obchodní vztah zasláním objednávky nebo uzavření kupní smlouvy.
Tyto obchodní podmínky jsou návrhem na kupní smlouvu.

2.Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka služeb nebo zboží firmou OBALIA, s.r.o.

3.Cena plnění

Prodejní ceny, které Prodávající uvádí jsou s DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Změny cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení Kupujícího na již potvrzených objednávkách není možná.

Kalkulace, která se vyhotoví, je závazná v případě, že se dodají veškeré podkladové informace ke kalkulaci. Pokud dojde ke změně některých parametrů kalkulace, Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

Grafická příprava a polymery určené k tisku jsou zákazníkovi účtovány, dle předem sjednané nabídky. Polymery určené k tisku si Prodávající uschovává, aby nedošlo k případnému poškození.

V rámci jednotlivých objednávek poskytuje Prodávající množstevní slevy a přirážky k základní ceně. Slevy a přirážky jsou stanoveny v jednotlivých cenících nebo jsou upřesněny v nabídce a kupní smlouvě.

K ceně zboží nebo služeb jsou připočítány náklady na balení a dopravu zboží na základě dohody s Kupujícím. Náklady na balení jsou uvedené v nabídce Prodávajícího nebo kupní smlouvě. Cena dopravy je stanovená podle platných směrnic Prodávajícího.

4.Příjem objednávek

Kupující zasílá objednávky na e-mail objednavky@obalia.cz. Prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů zašle kupujícímu potvrzení objednávky. Kupující je povinen řádně zkontrolovat potvrzení přijaté objednávky (rozměr, materiál, počet kusů ….).

5.Výrobní tolerance u jednotlivých typů obalů

A.Standardní obaly, obaly s lepící páskou, obaly s eurozávěsem, tašky z PP a PE

Šířka +/- 3mm Výška +/- 5mm

B.Obaly se zipem a jezdcem, obaly s křížovým dnem

Šířka +/- 5mm Výška +/- 10mm

C.Komorové obaly, doypacky, kónusové obaly, kornouty, tašky košilky

Šířka +/- 10mm Výška +/- 10mm

D.Chrániče na oděvy

Šířka +/- 10mm Výška +/- 20mm

E.Tolerance síly materiálu

U všech typů materiálů +/-10%

F.Potisky

U potisků se tolerance liší dle konkrétního grafického návrhu. Kupující bude při objednávce na toleranci upozorněn.

Požaduje-li Kupující obaly velice přesné, je nutné specifikovat toleranci do objednávky. Pokud Prodávající nebude moci požadovanou toleranci zajistit, bude Kupujícího o tom informovat.

6.Balící předpisy

Prodávající akceptuje vnitřní a vnější balení dle příslušných směrnic Kupujícího.

Pokud Kupující požaduje speciální balení je nutné, aby předem informoval Prodávajícího a dohodl se na jiných balících podmínkách s Kupujícím. Prodávající se vždy snaží Kupujícímu vyhovět v jeho požadavku. Pokud vzniknou Prodávajícímu více náklady na balení dle požadavku Kupujícího je nutné si s Prodávajícím dohodnout aktuální cenu. Kupující je povinen speciální požadavky na balení uvádět v objednávce, kupní smlouvě.

7.Množstevní tolerance

Pokud se jedná o zakázku, kde není možné zajistit přesný počet vyrobených sáčků/tašek požadovaných v objednávce, bude Kupující upozorněn v nabídce, popř. v potvrzení přijetí objednávky.

Vyjde-li vyšší počet nad uvedenou toleranci, Prodávající o této skutečnosti informuje Kupujícího. Vyrobené množství nad toleranci není Kupující povinen odebrat.

8.Podmínky dodání

Dodací lhůta zboží je závislá na konkrétní objednávce, druhu zboží nebo charakteru poskytnutých služeb a je uvedena v kupní smlouvě nebo potvrzené objednávce. Termín dodání na základě vystavené nabídky je sjednán s obchodním zástupcem Prodávajícího. U objednávek, které není možné odeslat ve sjednaném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Termín dokončení objednávky je vyskladnění zboží v sídle Prodávajícího. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a Kupující je povinen částečné plnění převzít. Pokud Prodávající nepotvrdí požadovaný termín Kupujícího dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požádat o bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí být písemnou formu – elektronická pošta – E-mail: objednavky@obalia.cz

Je-li na vystavenou objednávku, kupní smlouvu Kupujícího vystavená zálohová faktura, termín dodání a realizace výroby je stanovena od připsání zálohové faktury v plné výši na účet Prodávajícího.

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedodání zboží v nepředvídaných situacích (porucha stroje, neodsouhlasený nájezdový tisk...). V takovém případě je Prodávající povinen zpoždění oznámit Kupujícímu a má právo prodloužit dodací lhůtu. Prodávající nenese odpovědnost za škody, které vznikly Kupujícímu nedodáním zboží.

Pokud u smluvního dopravce Prodávajícího vzniknou nepředvídatelné situace (ztráta zásilky, dohledávání zásilky a jiné..) je nutné, aby Kupující akceptoval reklamační řád dopravce. Smluvní dopravci postupují dle paragrafu 634/1992 Sb, dle Zákona o ochraně spotřebitele a to nejpozději do 30 dnů do uplatnění reklamace Prodávajícího.

9.Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a poskytnuté služby s tím související, včetně nákladů na balení, dopravu, DPH i případných přirážek.

Platba poštovní dobírkou se provádí v případě, že není mezi Prodávajícím a Kupujícím ujednána platba fakturou.

Platbu dobírkou může použít pouze Kupující s trvalým pobytem na území ČR a SR a dodací adresou na území ČR a SR.

Platba fakturou - Prodávajícímu vzniká právo na fakturaci dnem předání zboží zákazníkovi nebo prvnímu veřejnému dopravci.

Prodávající je oprávněn u nových zákazníků fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy ve výši 80% z celkové prodejní částky a Kupující je povinen takovou fakturu uhradit do konce její doby splatnosti.

Splatnost faktury je ode dne jejího vystavení do 14 dnů. Lze dohodnout i delší splatnost s Kupujícím dle platných směrnic Prodávajícího. Faktura je považována za uhrazenou dnem, kdy se celá fakturační částka připíše na účet Prodávajícího.

Kupující se stává majitelem zboží až po zaplacení kupní ceny v plné výši.

10.Odstoupení od smlouvy

V případě, že Prodávající nedodrží dodací lhůtu, nebo náhradní dodací lhůtu, která je uvedena v odstavci 6. termín dodání, má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.

Pokud je Kupující v prodlení s úhradou zálohové faktury za dodané zboží více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, nebo dojde k porušení kupní smlouvy, má Prodávající právo od této smlouvy odstoupit.

11.Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace"). Prodávající je Obalia, s.r.o., se sídlem Průmyslová 4673/1D, 796 01 Prostějov zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44609, IČ: 26913798, DIČ: CZ26913798. Kupující je subjekt, který s Prodávajícím navázal obchodní vztah zasláním objednávky nebo uzavřením kupní smlouvy.

Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, že se seznámil s reklamačním řádem Prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se reklamační řád stává pro Kupujícího závazný.

 

12.Odstoupení od smlouvy

II. Kontrola zboží při převzetí

Kupující je povinen zboží bezprostředně po jeho dodání prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o zjištěných závadách.

V případě, že objednané Zboží vykazuje zjevné vady na přepravním obalu a dopravu zajišťoval Prodávající, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít (Kontrola obalu je povinností Kupujícího). Kupující je povinen sepsat s přepravcem "Zápis o škodě". V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím. Kupující je povinen o tomto neprodleně informovat Prodávajícího.

Pokud si dopravu zajišťuje Kupující, tak za veškeré vady způsobené přepravcem nenese Prodávající zodpovědnost.

Kupující je povinen Prodávajícímu reklamovat nekompletnost zboží bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí zboží.

III. Vyřízení Reklamace

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

V případě, kdy je provedena objednávka pomocí prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu – www.obalylevne.cz ) má Kupující právo zboží vrátit bez uvedení důvodu podle Zákona o ochraně spotřebitele do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží.

Reklamaci přijímá Prodávající na základě řádně vyplněného reklamačního formuláře. Pokud prodávající objedná zboží z elektronického obchodu je vždy reklamační formulář součástí zásilky. Dále si Kupující reklamační formulář může přímo vystiknoutZDE

Prodávající nebo pověřený zaměstnanec postupuje podle obchodního zákoníku a s Kupujícím si dohodne jakým způsobem bude reklamace vyřízená - oprava zboží, třídění zboží, výroba nového zboží, výměna zboží (eshop), odstoupení od smlouvy (objednávky),sleva, jiné... .

Pokud si Kupující s Prodávajícím dohodne na výměně nebo výrobě nového zboží je Kupujícímu vždy zaslaný opravný doklad na reklamované zboží. Tímto je reklamace ze strany Prodávajícího uzavřená. Kupující následně zašle novou objednávku, kupní smlouvu.

Zboží s potiskem, kde Kupujícím nebo jeho zaměstnancem byla schválená a podepsaná korektura (autorská korektura slouží k eliminaci tiskových chyb), není předmětem reklamace.

Prodávající nebo jiný pověřený zaměstnanec je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned ve složitějších případech nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí reklamace na adresu firmy Prodávajícího - Obalia, s.r.o. Průmyslová 4673/1D Prostějov.

V odůvodněných případech, zejména pokud si zboží vyžaduje delší opravu, třídění zboží nebo složité technické hodnocení stavu zboží se Prodávající vyjádří nejpozději do 30dnů od převzetí reklamace.

V případě neoprávněné reklamace, kdy Prodávající neshledal závadu na reklamovaném zboží budou náklady na přepravu, zpracování reklamace vyfakturovány Kupujícímu.

IV. Závěrečná ustanovení

Prodávající má zájem v případě uplatnění reklamace Kupujícím na jejím řádném a včasném vyřízení, ke spokojenosti Kupujícího. Proto v případě jakékoli reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a Prodávající se s Kupujícím dohodne o nejvhodnější formě vyřízení reklamace, ke spokojenosti obou smluvních stran. Pokud k tomu tak nedojde, má právo se Kupující obrátit na společníky firmy Obalia, s.r.o., písemnou formou na e-mailovou adresu: obalia@obalia.cz.

12.Právo změny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit reklamační řád. Změny nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.obalia.cz a www.obalylevne.cz.