Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Slovensko

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

OBALIA, s. r. o.

se sídlem Průmyslová 4673/1D, 796 01 Prostějov

identifikační číslo: 26913798

zapsané v obchodním rejstříku vedeném

u krajského soudu v Brně,

oddíl C, vložka 44609.

1.Úvodní ustanovení

a) Toto jsou závazné obchodní podmínky firmy – obchodní korporace - Obalia, s.r.o., se sídlem Průmyslová 4673/1d, 796 01 Prostějov zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44609, IČ: 26913798, DIČ: CZ26913798. Tyto podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi firmou OBALIA s.r.o. na straně dodavatele a zákazníkem (spotřebitelem, podnikatelem).

b) Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží. V případě kolize jakéhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek či reklamačního řádu se smlouvou má vždy přednost smluvní ujednání. Užití obchodních podmínek kupujícího je vyloučeno, a to i v otázkách obchodními podmínkami neupravených.

c) Nezbytnou součástí objednávky je potvrzení kupujícího, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a nákupním a reklamačním řádem vyhlášenými prodávajícím (společně jen „obchodní podmínky“).

d) Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas se smlouvou a obchodními podmínkami, doručením objednávky prodávajícímu dochází k uzavření kupní smlouvy. Po obdržení objednávky bude kupujícímu na e-mailovou adresu automaticky zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Daňový doklad s přesnou částkou, upravenou o případné individuální slevy, obdrží kupující po odeslání balíku se zbožím.

2.Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

a) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, přičemž odstoupení musí v této lhůtě odeslat na fyzickou či elektronickou adresu prodávajícího. Spotřebitel je oprávněn využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách prodávajícího.

b) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

c) v případě, že spotřebitel má stížnost či pokud není spokojen s vyřízením své reklamace, může tuto uplatnit u prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Spotřebitel je také oprávněn řešit případné spory s prodávajícím prostřednictvím orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto orgánem je Česká obchodní inspekce. Řízení se zahajuje písemným návrhem, jehož náležitosti jsou uvedeny v § 20n zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením řízení je nezbytné uplatnit reklamaci u prodávajícího, který je povinen ji vyřídit do 30 dnů. Mimosoudní řešení je pak možné zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci u prodávajícího. Veškeré informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz. Spotřebitel je také oprávněn využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která se nachází na internetových stránkách webgate.ec.europa.eu/odr/.

3.Kupní smlouva

Předmětem plnění je dodávka služeb nebo zboží firmou OBALIA, s.r.o.

a) Předmětem plnění je dodávka služeb nebo zboží firmou OBALIA, s.r.o. Dále jsou předmětem uzavřené kupní smlouvy pouze položky výslovně uvedené v přijaté objednávce (dále jen „zboží“). Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným a účinným na území ČR, vybavené českými příbalovými letáky či popisy.

b) Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat prodávající neodpovídá. Kupující zasílá objednávky na e-mail objednavky@obalia.cz.

c) Uzavření smlouvy prodávající potvrdí kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů na jeho email. Kupující je povinen řádně zkontrolovat potvrzení přijaté objednávky (rozměr, materiál, počet kusů ….). Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek prodávajícího.

d) Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

e) Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

f) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí označených jako nezbytné vč. potvrzení kupujícího, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami.

g) Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, vzniká prodávajícímu právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

h) „Původní cena“ produktu – jedná se o nejnižší částku, za kterou jsme produkt nabízeli na e-shopu za posledních 30 dní.

4.Cena plnění

Prodejní ceny, které Prodávající uvádí e-shopu www.obalylevne.cz, jsou včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Změny cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení Kupujícího na již potvrzených objednávkách není možná.

Prodejní ceny, které Prodávající uvádí v rámci jednotlivé vypracované nabídky, jsou bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Změny cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení Kupujícího na již potvrzených objednávkách není možná.

 • Kalkulace, která se vyhotoví, je závazná v případě, že se dodají veškeré podkladové informace ke kalkulaci. Pokud dojde ke změně některých parametrů kalkulace, Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.
 • Grafická příprava a polymery určené k tisku jsou zákazníkovi účtovány, dle předem sjednané nabídky. Polymery určené k tisku si Prodávající uschovává, aby nedošlo k případnému poškození.
 • V rámci jednotlivých objednávek poskytuje Prodávající množstevní slevy a přirážky k základní ceně. Slevy a přirážky jsou stanoveny v jednotlivých cenících nebo jsou upřesněny v nabídce a kupní smlouvě.
 • K ceně zboží nebo služeb jsou připočítány náklady na balení a dopravu zboží na základě dohody s Kupujícím. Náklady na balení jsou uvedené v nabídce Prodávajícího nebo kupní smlouvě. Cena dopravy je stanovená podle platných směrnic Prodávajícího.

5.Výrobní tolerance u jednotlivých typů obalů

A. Standardní obaly, obaly s lepící páskou, obaly s eurozávěsem, tašky z PP a PE

Šířka +/- 3mm Výška +/- 5mm

B. Obaly se zipem a jezdcem, obaly s křížovým dnem

Šířka +/- 5mm Výška +/- 10mm

C. Komorové obaly, doypacky, kónusové obaly, kornouty, tašky košilky

Šířka +/- 10mm Výška +/- 10mm

D. Chrániče na oděvy

Šířka +/- 10mm Výška +/- 20mm

E. Tolerance síly materiálu

U všech typů materiálů +/-10%

F. Potisky

U potisků se tolerance liší dle konkrétního grafického návrhu. Kupující bude při objednávce na toleranci upozorněn. Barevnostní odchylka měřená spektrometrem je stanovena do 3 delta.

Požaduje-li Kupující obaly velice přesné, je nutné specifikovat toleranci do objednávky. Pokud Prodávající nebude moci požadovanou toleranci zajistit, bude Kupujícího o tom informovat.

6.Balící předpisy

a) Prodávající akceptuje vnitřní a vnější balení dle příslušných směrnic Kupujícího.

b) Pokud Kupující požaduje speciální balení je nutné, aby předem informoval Prodávajícího a dohodl se na jiných balících podmínkách s Kupujícím. Prodávající se vždy snaží Kupujícímu vyhovět v jeho požadavku. Pokud vzniknou Prodávajícímu více náklady na balení dle požadavku Kupujícího, je nutné si s Prodávajícím dohodnout aktuální cenu. Kupující je povinen speciální požadavky na balení uvádět v objednávce, kupní smlouvě.

7.Množstevní tolerance

a) Pokud se jedná o zakázku, kde není možné zajistit přesný počet vyrobených sáčků/tašek požadovaných v objednávce, bude Kupující upozorněn v nabídce, popř. v potvrzení přijetí objednávky.

b) Vyjde-li vyšší počet nad uvedenou toleranci, Prodávající o této skutečnosti informuje Kupujícího. Vyrobené množství nad toleranci není Kupující povinen odebrat.

8.Podmínky dodání

a) Dodací lhůta zboží je závislá na konkrétní objednávce, druhu zboží nebo charakteru poskytnutých služeb a je uvedena v kupní smlouvě nebo potvrzené objednávce. Termín dodání na základě vystavené nabídky je sjednán s obchodním zástupcem Prodávajícího. U objednávek, které není možné odeslat ve sjednaném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Termín dokončení objednávky je vyskladnění zboží v sídle Prodávajícího. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a Kupující je povinen částečné plnění převzít. Pokud Prodávající nepotvrdí požadovaný termín Kupujícího, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požádat o bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí být písemnou formu – elektronická pošta – E-mail: objednávky@obalia.cz.

b) Je-li na vystavenou objednávku, kupní smlouvu Kupujícího vystavená zálohová faktura, termín dodání a realizace výroby je stanovena od připsání zálohové faktury v plné výši na účet Prodávajícího.

c) Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedodání zboží v nepředvídaných situacích (porucha stroje, neodsouhlasený nájezdový tisk, vis major...). V takovém případě je Prodávající povinen zpoždění oznámit Kupujícímu a má právo prodloužit dodací lhůtu. Prodávající nenese odpovědnost za škody, které vznikly Kupujícímu nedodáním zboží.

d) Pokud u smluvního dopravce Prodávajícího vzniknou nepředvídatelné situace (ztráta zásilky, dohledávání zásilky a jiné..) je nutné, aby Kupující akceptoval reklamační řád dopravce. Smluvní dopravci postupují dle paragrafu 634/1992 Sb., dle zákona o ochraně spotřebitele, a to nejpozději do 30 dnů do uplatnění reklamace Prodávajícího.

e) Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady.

f) Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby, nejpozději do 30ti dnů.

Tím nejsou dotčena práva ze záruky či odpovědnosti za vady. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v označeném balíku.

9.Platební podmínky

a) Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a poskytnuté služby s tím související, včetně nákladů na balení, dopravu, DPH i případných přirážek.

b) Platba poštovní dobírkou se provádí v případě, že není mezi Prodávajícím a Kupujícím ujednána platba fakturou.

c) Platbu dobírkou může použít pouze Kupující s trvalým pobytem na území ČR a SR a dodací adresou na území ČR a SR.

d) Platba fakturou - Prodávajícímu vzniká právo na fakturaci dnem předání zboží zákazníkovi nebo prvnímu veřejnému dopravci. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

e) Prodávající je oprávněn u nových zákazníků fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy ve výši 80% z celkové prodejní částky a Kupující je povinen takovou fakturu uhradit do konce její doby splatnosti.

f) Splatnost faktury je ode dne jejího vystavení do 14 dnů. Lze dohodnout i delší splatnost s Kupujícím dle platných směrnic Prodávajícího. Faktura je považována za uhrazenou dnem, kdy se celá fakturační částka připíše na účet Prodávajícího.

g) Kupující se stává majitelem zboží až po zaplacení kupní ceny v plné výši.

10.Záruka, práva z vadného plnění

a) Je-li kupujícím spotřebitel, vztahuje se na něj záruka za jakost. Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

b) Zjistí-li kupující vady zboží, za něž odpovídá prodávající, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady zjistí.

c) Reklamace je možné řešit písemně či telefonicky na kontaktních číslech v pracovních dnech v době společnosti Obalia s.r.o., příp. emailem. Vzhledem k tomu, že ve fázi převzetí reklamace není doposud známo, zda je reklamace oprávněná, či nikoliv, vyhrazuje si prodávající tímto právo nepřebírat reklamace učiněné prostřednictvím dobírky.

d) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

e) Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady a zachová si své vlastnosti po celou záruční dobu, která činí 24 měsíců. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, a během záruční doby

 • - má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí‐li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • - se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • - věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla‐li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • - je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • - věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

f) Projeví-li se vada při koupi spotřebitelem v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se zato, že věc byla vadná již při převzetí.

g) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

h) Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (záruční doba).

i) Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno oznámit emailem prodávajícímu na adresu: labonek@obalia.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Nedodržení pravidel tohoto bodu se nijak nedotýká práv kupujícího z odpovědnosti za vady či ze záruky.

j) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady či se zárukou upravuje reklamační řád prodávajícího.

11.Odstoupení od smlouvy

a) V případě, že OBALIA s.r.o. nedodrží dodací lhůtu, nebo náhradní dodací lhůtu, která je uvedena v odstavci 7. Podmínky dodání, má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy.

b) Pokud je kupující v prodlení s úhradou za dodané zboží více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, nebo dojde k porušení kupní smlouvy, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.

c) Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedodání zboží v nepředvídaných situacích (vis major). V takovém případě je prodávající povinen toto oznámit kupujícímu a má právo prodloužit dodací lhůtu nebo od obchodní smlouvy odstoupit bez odpovědnosti za škody, které vznikly kupujícímu nedodáním zboží.

d) Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě, která končí 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Pro usnadnění komunikace je vhodné uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

e) Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího

f) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškození, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

g) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, vyjma nákladů na dodání zboží převyšující nejlevnější nabízený způsob dodání. Prodávající vrátí peněžní prostředky stejným způsobem, jako je přijal, jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady

h) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

i) Spotřebitel má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo emailem s textem: „Odstupuji od objednávky ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky)“. Nedodržení tohoto textu však nemá za následek neplatnost odstoupení, pokud je toto jinak dostatečně určité.

12.Ochrana osobních údajů

a) Prodávající v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které mu zákazník poskytnul, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy, a tedy poskytnutí služby či produktu. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány žádným dalším subjektům, s výjimkou smluvních partnerů zajišťujících platební styk a dopravu (např. banky, dopravce).

b) Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího před zneužitím.

c) Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

d) Prodávající dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání služby či produktu zákazníkem na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním služby či produktu tak, jak je uvedeno v samostatném informování zákazníka.

e) Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem prodávajícího. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu přiměřenou, nanejvýš však po dobu 10 let od ukončení poskytování služby/produktu (s ohledem na délku promlčecí doby dle platných právních předpisů).

f) Zákazník má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:

 • - žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
 • - požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • - požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
 • - vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • - být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

g) Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Další podmínky zpracování osobních údajů, specifikace zpracování konkrétních osobních údajů a kontaktní údaje, na kterých budou zákazníkovi zodpovězeny jeho případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů ze strany prodávajícího, jsou podrobně rozepsány zde.

13.Závěrečná ustanovení

a)Tyto obchodní podmínky platí ve znění uveřejněném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

b)Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, rozhodným právem je tedy právo České republiky. Sudištěm případných sporů jsou věcně a místně příslušné soudy v České republice.

c) Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2021